جدول نقشه سایت

روش استفاده از جدول

جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد

از / به خانه-home لینک-# ارتباط با ما-contactus پایه8-paye8 پایه9-paye9 لینک-/ehome/web/sitemap دعوت به همکاری-psm پیگیری دعوت به همکاری-followpsm لینک- جست و جو-search آر اس اس-rss گالری-gallery گالری دسته بندی شده-galleryclassified گالری سریع-quickgallery پیش ثبت نام-preregistration لینک-http://google.com
test-test4
آر اس اس-rss
آزمون 19 اردیبهشت نهم-azmon19-2-9
آزمون 6 اسفند هشتم-azmon12-6-8
آزمون 13 اسفند هشتم-AZMON12-13-8
آزمون 13 اسفند هفتم-azmon12-13-7
آزمون 15 اردیبهشت-azmon15-2-7
آزمون 19 بهمن نهم-azmon 19-11-9
آزمون 22 اردیبهشت هشتم-azmon22-2-8
آزمون 23 آذر نهم-azmon23-9-9
آزمون 26 بهمن نهم-azmon 26-11-9
آزمون 29 بهمن هشتم-azmon11-29-9
آزمون 29 بهمن هفتم-azmon11-29-7
آزمون 3 اسفند نهم-azmon3-12-9
آزمون 6 اسفند هفتم-azmon6-12-7
آزمون 8 دی اجتماعی هشتم-8
آزمون 9 مرداد هشتم-azmon9 mordad8
آزمون 9 مرداد هفتم-azmon9 mordad
آزمون آنلاین 21 مهر -AZMON ONLINE 21 MEHR
آزمون آنلاین پایه هفتم 21 مهر -AZMON 21 MEHR
آزمون تابستان 7 جدید-azmon new 7
آزمون تابستان 9-azmon t9
آزمون تابستان 9 جدید-azmon 9 new
آزمون تابستان پایه هفتم-azmon t7
آزمون تابستان هشتم 1400-azmont1400
آزمون تابستان هفتم 1400-azmontabestan1400
آزمون تست-test azmo
آزمون تست-test
آزمون دینی هفتم 22 دی-azmondeni22-10
آزمون ساز آنلاین-examiner
آزمون شبانه دینی نهم 16 دی -azmondeni16
آزمون شبانه دینی هشتم 17 دی -azmondeni17
آزمون شبانه 20 دی هفتم-azmon10-19-7
آزمون شبانه 7 دی هفتم-azmon7dey
آزمون شبانه 9دی نهم-9
آزمون شبانه اجتماعی نهم 22 دی-EH.9-22
آزمون شبانه اجتماعی هفتم-azmong7
آزمون شبانه ریاضی نهم-azmonshabane9
آزمون شبانه ریاضی نهم 5دی-reyazi5-10
آزمون شبانه ریاضی هشتم 13 دی-13
آزمون شبانه ریاضی هفتم 19 دی-azmonreyazi19dey
آزمون شبانه زبان هشتم 22 دی-AZMONZABAN
آزمون شبانه زیست 19 دی-azmonzist10-17
آزمون شبانه زیست هشتم4 دی-azmonzist4
آزمون شبانه زیست هشتم5 دی-zist5 dey
آزمون شبانه زیست هفتم 12 دی-12
آزمون شبانه شیزیک نهم 12 دی-azmon12dey9
آزمون شبانه شیزیک هشتم 19 دی-azmonshezic8-19
آزمون شبانه شیزیک هفتم 4 دی-azmonshizic4
آزمون شبانه شیزیک هفتم 5 دی-azmonshizic5
آزمون شبانه نهم 14 دی-azmonarabi9
آزمون شبانه هشتم عربی-azmon8shab
آزمون ورودی هشتم-azmon8
آزمونک 10 اسفند نهم-AZMON10-12-9
آزمونک 12 اردیبهشت نهم-AZMON12
آزمونک 14 آبان هشتم-14
آزمونک 14 آبان هشتم.-azmon14-8-1
آزمونک 14 آبان هشتم..-azmon14-8-3
آزمونک 14آبان نهم..-azmon14--3
آزمونک 15 اردیبهشت هشتم-azmon15-2-8
آزمونک 19 آذر هشتم-azmon8-19
آزمونک 19 آذر هفتم-azmon7-19
آزمونک 22 اردیبهشت هفتم-azmon22-7-2
آزمونک 26 آذر هشتم-azmon26-9-8
آزمونک 26 آذر هفتم-azmon26-9-7
آزمونک 7 آبان پایه نهم-azmon8-9
آزمونک 7 آبان پایه هفتم-azmon8-7
آزمونک 7 مهر پایه نهم-azmonak79
آزمونک 7 مهر پایه هشتم-azmonak78
آزمونک 7 مهر پایه هفتم-7
آزمونک سونیا ولی پور-azmonsoneya
آزمونک شبانه هشتم شیزیک 20 دی-azmon10-19
آزمونک شبانه هفتم 9 دی-azmon8dey 7
آزمونک14 آبان نهم-azmon14-9-1
آزمونک14 آبان نهم.-azmon14--9-2
آزمونک14 آبان هفتم-azmon14-7
آزمونک14 آبان هفتم ..-azmon14-7-3
آزمونک14 آبان. هفتم-azmon14-7-2
آزمونک14 مهر نهم-azmon 14-9
آزمونک14 مهر هشتم-azmon 14-8
آزمونک14 مهر هفتم-azmon 14-7
آزمونک21 مهر هفتم-azmon21-7
آزمونک23 مهر نهم-azmon23-9
آزمونک23 مهر نهم جدید-azmon23-99
آزمونک23 مهر هشتم-azmon23-8
آزمونک28مهرهفتم-azmon27-9
آزمونک30 مهر نهم-azmon30-9
آزمونک5 آبان پایه هفتم-azmon5-7
اخبار تصویری-picnews
ارتباط با ما-contactus
ارزشیابی-evaluation
ارسال کننده پیام-timelinesender
ارسال کننده یادآور-notificationsender
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare
اطلاع رسان فایل-filenotification
اطلاع رسان مطالب-notification
المپیاد-olympiad
برد-boardportfolio
پایه هفتم-level7
پایه7-paye7
پایه8-level8
پایه8-paye8
پایه9-level9
پایه9-paye9
پرداخت آنلاین-payment
پروفایل-profile
پژوهش-research
پیش ثبت نام-preregistration
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep
پیشخوان-dashboard
پیگیری پیش ثبت نام-followcode
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm
پیگیری سازنده برد-boardfollowing
تایم لاین-timelinefilter
تخمین رتبه-estimation
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog
تست1-test1
تست2-test2
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert
ثبت نام-signup
ثبت نام آزمون-signupexam
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary
ثبت نام کلاس-courseclassreg
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail
جزییات نظر سنجی-poll
جست و جو-search
چاپ آزمون ساز-examinerprint
خانه-home
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert
دعوت به همکاری-psm
رهیاب جی پی اس-gps
سازنده برد-boardcreator
سازنده کامنت برد-boardcomment
سازنده کامنت مطلب-objectcomment
سامانه ایمیل-emailinbox
سامانه پیام-timeline
سامانه تکلیف-classlistassignment
سامانه غذا-food
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass
شیزیک فصل 2 و 4-2-4
علوم ترم اول نهم-olom9-27
علوم ترم اول هشتم-olom8-25
علوم ترم اول هفتم-olom7-25
فایل سنتر-filecenter
فرهنگی-cultural
کارت آزمون-examcard
کتابخانه-library
کنکور-konkoor
گالری-gallery
گالری دسته بندی شده-galleryclassified
گالری سریع-quickgallery
گزارش تحصیلی-report
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین تشریحی-onlineexamdescriptivereport
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist
گزارش مطالعه-studyreport
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport
لیست ارزشیابی-evaluationlist
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent
مشاهده برد-boarddetail
مشاهده عبارت-termview
مشاهده مطلب-objectview
ملاقات-meeting
نشان های فعالیت آنلاین-badge
نقشه سایت-sitemap
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent
نمایش دفتر کلاسی-classlistview
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview
ویرایش دانش آموز-editstudent
ویرایش کاربر-edituser